in

1000 Names Of Lord Shiva: The Thousand Sacred Names Of Shiva

Last Updated on October 7, 2022

1000 Names of Lord Shiva

In the Hindu religion, Lord Shiva is revered as one of the most important deities. As part of the Hindu trinity, Shiva is known as “The Destroyer,” alongside Brahma and Vishnu.

Shiva is revered as the Supreme Lord in the Shaivite religion, where he plays an active role in the creation, maintenance, and remaking of all things. In his numerous forms, Shiva may be both kind and terrifying.

Some of his positive representations include a householder with his wife Parvati and their two children, Ganesha and Kartikeya, and an omniscient Yogi who leads an ascetic lifestyle on Mount Kailash. In his more ferocious facets, he is commonly shown vanquishing demons.

Many people use different names for him. The following table contains a list of all the 1000 names of Lord Shiva by which he is known.

The1000 names of Lord Shiva

No.1000 Names of Lord Shiva
1.Sthirāy
2.Sthāṇave
3. Prabhave
4.Bheemay
5.Pravah
6. Varadah
7.Varah
8.Sarvaaatmah
9. Sarvavikhyaatah
10. Sarvah
11.Sarvkaroah
12. Bhavah
13.Jati
14.Charmi
15. Shikhandi
16. Sarvangah
17. Sarvabhavanah
18. Haraay
19. Harinaakshyaay
20.Sarvabhoot Haraay
21. Prabhuh
22. Pravrutti
23.Nivrutti
24. Niyataay
25. Shashavtah
26. Dhruvah
27.Shmshaanvaaseenae
28. Bhagavān
29. Khaecharaay
30. Gocharaay
31. Ardanaay
32. Abhivaadhyaay
33. Mahakarmā
34.Tapasvinae
35. Bhootbhaavanaay
36. Unmattvaesh Prcchannaay
37. Sarvalokaprajaapatayae
38. Maharupaay
39. Mahakaayaay
40. Vrushrupaay
41.Mahaayashasae
42.Mahaatmanae
43.Sarvabhootaatmanae
44.Vishvaroopaay
45.Mahaahanavae
46.Lokapaalaay
47.Antarhitaatmanae
48.Prasaadaay
49.Hayagardbhayae
50Pavitraay
51.Mahatae
52.Niyamaay
53Niyamaashritaay
54.Sarvakarmanae
55.Svyambhoothaay
56.Aadayae
57.Aadikaaraay
58Nidhayae
59.Sahastraakshyaay
60.Vishaalaakshyaay
61.Somaay
62.Nakshtrasaadhakaay
63.Bhairava
64.Suryaay
65.Shanaey
66.Ketavae
67.Grahaay
68.Grahapataey
69.Varaay
70.Atraey
71.Atrayaa-namaskatrae
72.Mruga-baana-arpaanaay
73.Anaghaay
74.Mahaatapasaey
75.Ghoratapasaey
76.Adeenaay
77.Deenasaadhakaay
78.Samvatsaraay
79.Mantraay
80.Pramaanaay
81.ParamnTapaay
82.Yoginae
83.Yojyaay
84.Mahabeejaay
85.Maharaetasae
86.Mahabalaay
87Suvarnaraetasae
88.Sarvagyaay
89.Subeejaay
90.Beejavaahanaay
91Dashabahavae
92.Animishaay
93.Neelakanthaay
94.Umapatayae
95.Vishwaroopay
96Svayamshraeshthaay
97Balaveeraay
98Abalaay
99.Ganaay
100.Ganakartrae
101.Ganapatayae
102.Digvaasasae
103.Kaamaaay
104.Mantravidae
105.Paramaay
106.Mantraay
107.Sarvabhaavakaraay
108.Haraay
109.Kamandaludharaay
110Dhanvinae
111.Banahastaay
112.Kapaalavatae
113.Ashaninae
114.Shataghninae
115.Khanginae
116.Pattishinae
117.Aayudhinae
118.Mahatae
119.Struvahastaay
120.Suroopaay
121.Taejasae
122.Taejaskaranidhayae
123.Ushneesheenae
124.Suvakatraay
125.Udagraay
126.Vinataay
127.Deerghaay
128.Harikaeshaay
129.Suteerthaay
130.Krushnaay
131.Shrugaalaroopaay
132.Siddhaarthaay
133.Mundaay
134.Sarvashubhamkaraay
135.Ajaay
136.Bahuroopay
137.Gandhadhaarinae
138.Kapardinae
139.Oordhvaraetasae
140.Oordhvalingaay
141Urdhvashaayinae
142.Nabhsthalaay
143.Trijataay
144.Cheeravaasasae
145.Rudraay
146.Saenaapatayae
147.Vibhavae
148.Ahashcharaay
149.Naktancharaay
150.Tigmamanyavae
151.Suvarchasaay
152.Gajaghnae
153.Daityaghnae
154.Kaalaay
155.Lokadhaatrae
156Gunaakaraay
157.Simahashaardularoopaay
158.Aardracharmaambaraavrutaay
159Kaalayoginae
160.Mahaanaadaay
161.Sarvakaamaay
162.Chatushpathaay
163.Nishaacharaay
164.Praetachaarinae
165.Bhootachaarinae
166.Mahaeshvaraay
167.Bahubhootaay
168.Bahudharaay
169.Svarbhaanavae
170.Amitaay
171.Gatayae
172.Nrutyapriyaay
173.Nityanartaay
174. Nartakaay
175.Sarvalaalasaay
176.Ghoaraay
177.Mahaatapasae
178.Paashaay
179.Nityaay
180.Giriroohaay
181Nabhasae
182.Sahastrahastaay
183.Vijayaay
184.Vyavasaayaay
185Ateendriyaay
186.Adharshanaay
187.Dharshanaatmanae
188.Yagyadhnae
189.Kaamanaashakaay
190.Dakshayaagaapahaarinae
191.Susahaay
192.Madhyamaay
193.Taejoapahaarinae
194.Balaghnae
195.Muditaay
196.Arthaay
197.Ajitaay
198.Avaraay
199.Gambheeraay
200.Gambheeraay
201.Gambheerabalavaahanaay
202.Nyagroadharoopaay
203. Nyagroadhaay
204.Vrukshakarnasthitayae
205.Vibhavae
206.Suteekshnadashanaay
207.Mahaakaayaay
208.Mahaananaaay
209.Vishvaksaenaay
210.Harayae
211.Yagnaay
212.Sanayugaapeedavaahanaaay
213.Tikshanataapaay
214.Haryashvaay
215.Sahaay
216.Karmakaalavidae
217.Vishnuprasaaditaay
218.Yagnaay
219.Samudraay
220.Vadavaamukhaay
221.Hutaashanasahaay
222.Prashaantaatmanae
223Hutaashanaay
224.Ugratejaa
225.Mahatejaa
226.Janyaay
227Vijayakaalavidae
228.Jyotishaamayanaay
229.Sidhhayae
230.Sarvavigrahaay
231. Shikhinae
232.Mundinae
233.Jatinae
234.Jvaalinae
235.Murtijaay
236.Moordhagaay
237.Balinae
238Vaenavinae
239.Panavinae
240.Taalinae
241Khalinae
242.Kaalakatakkataay
243.Nakshtravigrahamatayae
244. Gunavruddhayae
245Layaay
246.Agamaay
247.Prajaapatayae
248.Vishvabaahavae
249.Vibhaagaay
250.Sarvagaay
251.Amukhaay
252.Vimoachanaay
253.Susaranaay
254Hiranyakavoachadbhavaay
255.Maedhraaj
256.Balachaarinae
257.Maheechaarinae
258.Strootaay
259.Sarvatooryaninaadinae
260.Sarvatoadhyaparigrahaay
261.Vyaalroopaay
262.Guhaavaasinae
263.Guhaay
264Maalinae
265.Tarangavidae
266.Tridashaay
267.Trikaaladhroogae
268.Karmasarvabandhavimoachanaay
269.Asuraendraanaam Bandhanaay
270Yudhishatruvinaashanaay
271.Saankhyaprasaadaay
272.Durvaasasae
273.Sarvasaadhunishaevitaay
274.Praskandanaay
275.Vibhaaganyaay
276.Atulyaay
277.Yagyabhaagavidae
278.Sarvachaarinae
279Sarvavaasaay
280.Durvaasasae
281.Vaasavaay
282.Amaraay
283.Haemaay
284Haemakaraay
285.Ayagya
286.Sarvadhaarinae
287.Dharottamaay
288.Lohitaakshaay
289.Mahaakshaay
290.Vijayaakshaay
291.Vishaaradaay
292.Sarvakaamadaay
293.Sarvakaalaprasaadaay
294.Subalaay
295.Balaroopadhrugae
296.Sangrahaay
297.Nigrahaay
298.Kartrae
299.Sarpacheeranivaasaay
300.Mukhyaay
301.Amukhyaay
302.Daehaay
303.Kaahalayae
304.Sarvakaamavaraay
305.Sarvadaay
306Sarvatoemukhaay
307Aakaashanirveeroopaay
308.Nipaatitae
309.Avashaay
310.Khagaay
311.Raudraroopaay
312.Anshavae
313.Aadityaay
314.Bahurashmayae
315.Suvarchasinae
316.Vasuvaegaay
317.Mahaavaegaay
318.Manovaegaay
319.Nishaacharaay
320.Sarvavaasinae
321.Shriyaavaasinae
322.Upadaeshakaraay
323.Akaaraay
324.Muniyae
325 Aatmaniraaloekaay
326.Sambhagraay
327. Sahastradaay
328. Pakshinae
329. Paksharoopaay
330. Atideeptaay
331. Vishaampatayae
332. Unmaadaay
333. Madanaay
334. Kaamaay
335. Ashwatthaay
336.Arthakaraay
337. Yashasae
338. Vaamadaevaay
339. Vaamaay
340. Praachae
341.Dakshinaay
342. Vaamanaay
343.Siddhayoeginae
344. Maharushayae
345. Siddhaarthaay
346. Siddhasaadhanaay
347. Bhikshayae
348. Bhikshuroopaay
349. Vipanaay
350. Mrudavae
351. Avyayaay
352. Mahaasaenaay
353. Vishaakhaay
354. Shashtibhaagaay
355. Gavaamapatayae
356. Vajrahastaay
357. Vishkambhinae
358. Chamoostambanaay
359. Vruttaavruttakaraay
360. Taalaay
361. Madhavae
362. Madhukaloachanaay
363. Vaachaspatyaay
364. Vaajasanaay
365. Nityaay
366. Aashramapoojitaay
367. Brahmachaarinae
368. Lokachaareenae
369. Sarvachaarinae
370. Vichaarinae
371. Vichaaravidae
372. Eeshaanaay
373. Eeshwaraay
374. Kaalaay
375. Nishaachaarinae
376. Pinaakadhrushae
377. Nimittasthaay
378. Nimittaay
379. Nandayae
380. Nandikaraay
381. Harayae
382. Nandishwaraay
383. Nandinae
384. Nandanaay
385. Nandivardhanaay
386. Bhagahaarinae
387. Nihantrae
388. Kaalaay
389. Brahmanae
390. Pitaamahaay
391. Chaturamukhaay
392. Mahaalingaay
393. Chaaroolingaay
394. Lingaadhyakshyaay
395. Suraadhyakshyaay
396. Yogaadhyakshyaay
397. Yugaavahaay
398. Beejaadhykshyaay
399. Baajakatrae
400. Adhyaatmaanugataay
401. Balaaay
402. Itihaasaay
403. Sankalpaay
404. Gautamaay
405 Nishaakaraay
406. Dambhaay
407. Admabhaay
408. Vaidambhaay
409. Vashyaay
410. Vashakaraay
411. Kalayae
412. Lokakartrae
413. Pashupatayae
414. Mahaakartrae
415. Anoashadhaay
416. Aksharaay
417. Parabrahmanae
418. Balavatae
419. Shakraay
420. Neetayae
421. Aneetayae
422. Shuddhaatmanae
423. Shuddhaay
424. Maanyaay
425. Gataagataay
426. Bahuprasaadaay
427. Susvapnaay
428. Darpanaay
429. Amitrajitae
430. Vaedakaaraay
431. Mantrakaaraay
432. Vidvaan
433. Samaramadanaay
434. Mahaamaeghanivaasinae
435. Mahaaghoeraay
436. Vashinae
437. Karaay
438. Agnijwaalaay
439. Mahaajwaalaay
440. Atidhoomraay
441. Hutaay
442. Havishae
443. Vrushanaay
444. Shankaraay
445. Nityaay
446. Varchasvinae
447. Dhoomakaetanaay
448. Neelaay
449. Angalubdhaay
450. Shoabhanaay
451. Niravagrahaay
452. Svatidaay
453. Svatibhaavaay
454. Bhaaginae
455. Bhaagakaraay
456. Laghavae
457. Utsangaay
458. Mahaangaay
459. Mahaagarbhaparaayanaay
460. Krushnavarnaay
461. Suvarnaay
462. Sarvadaehinaamindrinaay
463. Mahaapaadaay
464. Mahaahastaay
465. Mahaakaayaay
466. Mahaayashasae
467. Mahaamoordhnae
468. Mahaamaatraay
469. Mahaanaetraay
470. Nishaalayaay
471. Mahaantakaay
472. Mahaakarnaay
473. Mahoeshthaay
474. Mahaahanavae
475. Mahaanaasaay
476. Mahaakambavae
477. Mahaagreevaay
478. Shmashaanabhaajae
479. Mahaavakshasae
480. Mahoeraskaay
481. Antaraatmanae
482. Mrugalayaay
483. Lambanaay
484. Lambitoeshthaay
485. Mahaamaayaay
486. Payonidhayae
487. Mahaadantaay
488. Mahaadanshtraay
489. Mahaajihvaay
490. Mahaamukhaay
491. Mahaanakhaay
492. Mahaaroemnae
493. Mahaakaeshaay
494. Mahaajataay
495. Prasannaay
496. Prasaadaay
497. Pratyayaay
498. Girisaadhanaay
499. Snaehanaay
500. Asnaehanaay
501.Ajitaay
502.Mahaamunayae
503.Vrukshaakaaraay
504.Vrukshakaetavae
505.Analaay
506.Vaayuvaahanaay
507.Gandalinae
508.Maeroodhaamnae
509.Devaadhipatayae
510.Atharvasheershaay
511.Saamaasyaay
512.Rshaksahastramitaekshanaay
513.Yajuhapaadabhujaay
514.Guhyaay
515.Prakaashaay
516.Jangamaay
517.Amoeghaarthaay
518.Prasaadaay
519.Aabhigamyaay
520.Sudarshanaay
521.Upakaaraay
522.Priyaay
523.Sarvaay
524.Kanakaay
525.Kaanchanacchavayae
526.Naabhayae
527.Nandikaraay
528.Bhaavaay
529.Pushkarasthapatayae
530.Sthiraay
531.Dvaadashaay
532.Traasanaay
533.Aadhyaay
534.Yagyaay
535.Yagyasamaahitaay
536.Naktaay
537.Kalayae
538.Kaalaay
539.Makaraay
540.Kalapoojitaay
541.Saganaay
542.Ganakaaraay
543.Bhootavaahanasaarathayae
544.Bhasmashayaay
545.Bhasmagoeptrae
546.Bhasmabhootaay
547.Taravae
548.Ganaay
549.Loekapaalaay
550.Aloekaay
551.Mahaatmanae
552.Sarvapoojitaay
553.Shuklaay
554.Trishuklaay
555.Sampannaay
556.Suchiayae
557.Bhootanishaevitaay
558.Aashramasthaay
559.Kriyaavasthaay
560.Vishvakarmapatayae
561.Varaay
562.Vishaalashaakhaay
563.Taamroeshthaay
564.Ambajaay
565.Sunishchalaay
566.Kapilaay
567.Kapishaay
568.Shuklaay
569.Aayushae
570.Paraay
571.Aparaay
572.Gandharvaay
573.Aditayae
574.Taarkshyaay
575.Suvigyaeyaay
576.Sushaaradaay
577.Parashvadhaayudhaay
578.Daevaay
579.Anukaarinae
580.Subaandhavaay
581.Tumbaveenaay
582.Mahaakroedhaay
583.Ooradhvaraetasae
584.Jalaeshayaay
585.Ugraay
586.Vanshakaraay
587.Vanshaay
588.Vanshanaadaay
589.Aninditaay
590.Sarvaangaroopaay
591.Maayaavinae
592.Suhrudaay
593.Anilaay
594.Analaay
595.Bandhanaay
596.Bandhakartrae
597.Subandhanvimochanaay
598.Sayagyaarayae
599.Sakaamaarayae
600.Mahaadamshtraay
601.Mahaayudhaay
602.Bahudhaaninditaay
603.Sharvaay
604.Shankaraay
605.Shankaraay
606.Adhanaay
607.Amaraeshaay
608.Mahaadaevaay
609.Vishwadaevaay
610.Suraaridhnae
611.Ahirbudhnyaay
612.Anilaabhaay
613.Chaekitaay
614.Havishae
615.Ajaikapaadae
616.Kapaalinae
617.Trishankavae
618..Ajitaay
619.Shivaay
620.Dhanvantarayae
621.Dhoomakaetavae
622.Skandaay
623.Vaishravanaay
624.Dhaatrae
625.Shakraay
626.Vishnavae
627.Mitraay
628.Tvashtrae
629.Dhruvaay
630.Dharaay
631.Prabhaavaay
632.Sarvagavaay
633.Aryamnae
634.Savitrae
635.Ravayae
636.Ushangavae
637.Vidhaatrae
638.Maandhaatrae
639.Bhootabhavaay
640.Vibhavae
641.Varnavibhaavinae
642.Sarvakaamagunaavahaay
643.Padmanaabhaay
644.Mahaagarbhaay
645.Chandravaktraay
646.Anilaay
647.Analaay
648.Balavatae
649.Upashaantaay
650.Puraanaay
651.Punyachanchavae
652.Ityai
653.Kurookartrae
654.Kuroovaasinae
655.Puroohootaay
656.Gunaushadhaay
657.Sarvaashayaay
658.Darbhachaarinae
659.Sarvapraanipatayae
660.Devadevaay
661.Sukhaasaktaay
662.Sadasatae
663.Sarvaratnavidae
664.Kailaasagirivaasinae
665.Himavadgirisamashrayaay
666.Koolahaarinae
667.Koolakartae
668.Bahuvidyaay
669.Bahupradaay
670.Vanijaay
671.Vadhakinae
672.Vrukshaay
673.Bakulaay
674.Chandanaay
675.Chhandaay
676.Saaragreevaay
677.Mahaajatravae
678.Aloelaay
679.Mahoashadhaay
680.Siddhaarthakaarinae
681.Chhandovyaakaranottarsiddhaarthaay
682..Simhanaadaay
683.Simhadamshtraay
684.Simhagaay
685.Simhavaahanaay
686.Prabhaavaatmanae
687.Jagatkaalasthaanaay
688.Lokahitaay
689.Taravae
690.Saarangaay
691.Navachakraangaay
692.Kaetumaalinae
693.Sabhaayanaay
694.Bhootaalayaay
695.Bhootapatayae
696.Ahoeraatraay
697.Aninditaay
698.Sarvabhootavaahitrae
699.Sarvabhootanilayaay
700.Vibhayae
701.Bhavaay
702.Amoeghaay
703.Samyataay
704.Ashvaay
705.Bhoejanaay
706.Praanadhaaranaay
707.Dhrutimatae
708.Matimatae
709.Dakshaay
710.Satkrutaay
711.Yugaadhipaay
712..Gopaalaay
713.Gopatayae
714.Graamaay
715.Gocharmavasano
716.Harayae
717.Hiranyabaahavae
718.Pravaeshinaama Guhaapaalaay
719.Prakrushtaarayae
720.Mahaaharshaay
721.Jitakaamaay
722.Jitaendritaay
723.Gaandhaaraay
724.Suvaasaay
725.Tapahasaktaay
726.Ratayae
727.Naraay
728.Mahaageetaay
729.Mahaanrutyaay
730.Apsaroeganasaevitaay
731.Mahaakaetavae
732.Mahaadhaatavae
733.Naikasaanucharaay
734.Chalaay
735.Aavaedaneeyaay
736.Aadaeshaay
737.Sarvagandhasukhaavahaay
738.Toranaay
739.Taaranaay
740.Vaataay
741..Paridhinae
742.Patikhaecharaay
743.Samyogavardhanaay
744.Gunaadhikavruddhaay
745.Adhiivruddhaay
746.Nityaatmasahaay
747.Devaasurapatayae
748.Patyae
749.Yuktaay
750.Yuktabaahavae
751.Divisuparvadaevaay
752.Aashaadaay
753.Sushaadaay
754.Dhruvaay
755.Harinaay
756.Haraay
757.Aavartamaanavapushae
758.Vasushraeshathaay
759.Mahaapathaay
760.Vimarshashiroehaarinae
761.Sarvalakshanalakshitaay
762.Aksharathayoginae
763.Sarvayoginae
764..Mahaabalay
765.Samaamnaay
766.Asamaamnaayaay
767.Teerthadaevaay
768.Mahaarathaay
769.Nirjeevaay
770.Jeevanaay
771.Mantraay
772.Shubhaakshay
773.Bahukarkashaay
774.Ratnaprabhootaay
775.Ratnaangaay
776.Mahaarnavanipaanavidae
777.Moolaay
778.Trishoolaay
779.Amrutaay
780.Vyaktaavyaktaay
781.Tapoenidhayae
782.Aarohanaay
783.Adhirohaay
784.Sheeladhaarinae
785.Mahaayashasae
786.Saenaakalpaay
787.Mahaakalpaay
788.Yogaay
789.Yugakaraay
790.Harayae
791.Yugaroopaay
792.Mahaaroopaay
793.Mahaagahanaay
794.Badhaay
795.Nyaayanirvapanaay
796.Paadaay
797.Panditaay
798.Achalopamaay
799.Bahumaalaay
800.Mahaamaalaay
801.Shashiharasulochanaay
802.Vistaaralavanakoopaay
803.Triyugaay
804.Safalodayaay
805.Trinaetraay
806.Vishamaangaay
807.Manividdhaay
808.Jataadharaay
809.Bindavae
810.Visargaay
811.Sumukhaay
812.Sharaay
813.Sarvaayudhaay
814.Sahaay
815.Nivaedanaay
816.Sukhaajaataay
817.Sugandhaaraay
818.Mahaadhanushae
819.Gandhapaalibhagawatae
820.Sarvakarmotthaanaay
821.Manthaanabahulabaahavae
822.Sakalaay
823.Sarvalochanaay
824.Talastaalaay
825.Karasthaalinae
826.Oordhvasamahananaay
827.Mahatae
828.Chhatraay
829.Suchchhatraay
830.Vikhyaatalokaay
831.Sarvaashrayakramaay
832. Mundaay
833.Viroopaay
834..Vikrutaay
835.Dandinae
836.Kundinae
837.Vikurvanaay
838.Haryakshaay
839.Kakubhaay
840.Vajrinae
841.Shatajivhaay
842.Sahastrapadae
843..Sahastramoordhnae
844.Daevaendraay
845.Sarvadaevamayaay
846.Guravae
847.Sahastrabaahavae
848Sarvaagaay
849.Sharanyaay
850.Sarvalokakrutae
851.Pavitraay
852.Trikakunmantraay
853.Kanishthaay
854.Krushnapingalaay
855Brahmadandavinimaatrae
856.Shataghneepaashashaktimatae
857.Padmagarbhaay
858.Mahaagarbhaay
859Brahmagarbhaay
860.Jalajadbhavaay
861Gabhastayae
862.Brahmakrutae
863Brahminae
864.Brahmavidae
865Braahmanaay
866.Gatayae
867.Anantaroopaay
868.Naikaatmanae
869..Svayambhuvatigmataejasae
870.Oordhvagaatmanae
871.Pashupatayae
872.Dhaatarahasae
873.Manojavaay
874.Chandaninae
875Padmanaalaagraay
876.Surabhyuttaranaay
877.Naraay
878.Karnikaaramahaasragvinae
879.Neelamaulayae
880.Pinaakadhrugae
881.Umaapatayae
882Umaakaantaay
883.Jaahnaveedhrugae
884.Umaadhavaay
885.Varavaraahaay
886.Varadaay
887.Vararnyaay
888.Sumahaasvanaay
889.Mahaaprasaadaay
890.Damanaay
891.Shatrughnae
892.Shvaetapingalaay
893.Peetaatmanae
894.Paramaatmanae
895.Prayataatmanae
896.Pradhaanadhrugae
897.Sarvapaarshvamukhaay
898.Tryakshaay
899.Sarvadhaaranavaraay
900.Charaacharaatmanae
901.Sookshmaatmanae
902.Amrutagovrushaeshvaraay
903.Saadhyrashayam
904.Aadityavasavae
905.Vivasvatsavitramrutaaya
906.Vyaasaay
907.Sarvasusamkshatavistaraay
908.Paryayanaraay
909.Kratavae
910.Samvatsaraay
911.Maasaay
912.Pakshaay
913.Sakhyaasamaapanaay
914.Kalaayai
915.Kaashthaayai
916.Lavaebhyoe
917.Maatraabhyoe
918.Moohoortaahahakshapaabhyo
919.Kshanaebhyoe
920.Vishwakshaetraay
921.Prajaabeejaam
922.Lingaay
923.Aadhyanirgamaay
924.Satae
925.Asatae
926.Vyakraay
927.Avyaktaay
928.Pitrae
929.Maatrae
930.Pitaamahaay
931.Svargadvaaraay
932.Prajaadvaaraay
933.Mokshadvaaraay
934.Trivishtapaayan
935.Nirvaanaay
936.Hlaadanaay
937.Brahmalokaay
938.Paraagatayae
939.Daevaasuravinirmaatrae
940.Daevaasuraparaayanaay
941.Daevaasuraguravae
942.Daevaay
943.Daevaasuranamaskrutaay
944.Daevaasuramahaamaatraay
945.Daevaasuraganaashrayaay
946.Daevaasuraganaadhyakshaay
947.Daevaasuraganaagranyae
948.Daevaatidaevaay
949.Daevarshayae
950.Daevaasuravarapradaay
951..Daevaasuraeshvaraay
952.Vishvaay
953.Daevaasuramahaeshvaraay
954.Sarvadaevamayaay
955.Achintyaay
956.Daevataatmnae
957.Aatmasambhavaay
958.Udbhidae
959.Trivikramaay
960.Vaidhyaay
961.Virajaay
962.Neerajaay
963.Amaraay
964.Eedyaay
965.Hasteeshvaraay
966.Vyaaghraay
967.Daevasinhaay
968.Narshabhaay
969.Vibudhaay
970.Agravaraay
971.Sookshmaay
972.Sarvadaevaay
973.Tapomayaay
974.Suyuktaay
975.Shobhanaay
976.Vajrinae
977.PraasaanaamPrabhavaay
978.Avyayaay
979.Guhaay
980.Kaanataay
981.Nijasargaay
982.Pavitraay
983.Sarvapaavanaay
984.Shrunginae
985.Shrungapriyaay
986.Babhravae
987.Raajaraajaay
988.Niraamayaay
989.Abhiraamaay
990..Suraganaay
991.Viraamaay
992.Sarvasaadhanaay
993.Lalaataakshaay
994.Vishvadaevaay
995.Harinaay
996.Brahmavarchasaay
998.Niyamaendriyavardhanaay
999.Siddhaarthaay
1000.Siddhabhootaarthaay
The Thousand Names of Lord Shiva

Watch This Video

If you liked reading these 1000 names of lord shiva, then don’t forget to read the thousand names of lord Vishnu and Goddess Durga.

FAQs

Who Is the First Baby of Lord Shiva?

Kartikeya, also known as Kartik, is Lord Shiva’s firstborn son. Kartikeya was raised by Kritika, hence he got the name Kartikeya.

Who Is Shiva’s Biggest Bhakt?

Some people believe that Ravana is Shiva’s greatest follower. Even Lord Rama did not question Ravana’s dedication, as it was affirmed by none other than the Lord Shiva himself that Ravana is a devoted devotee.

What do you think?

Written by Mukund Kapoor & Team

Mukund Kapoor is a spiritual enthusiast and self-improvement expert with a passion for helping others find inner peace and fulfillment. With a deep understanding of various spiritual practices and philosophies, Mukund has dedicated his life to sharing his knowledge and wisdom with others through his website, mukundkapoor.com. Our team is comprised of individuals who are passionate about exploring the depths of the human spirit and helping others on their own personal journeys towards self-discovery and fulfillment. On the site, you'll find a wealth of valuable information and resources on topics such as mindfulness, meditation, personal growth, and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Which Brings More Success in Life Hard Work or Intelligence?

Which Brings More Success in Life: Hard Work or Intelligence?

Successful In Life Without Education

How to Become Successful in Life without Education?