in

Ādityahṛdayam: What Is Aditya Hrudayam Stotram?

Summary: The wise sage Agastya recited to Lord Rama a hymn known as the Aditya Hrudayam. This hymn is an exaltation of the Sun, also known as Surya.

During a time when Lord Ram was standing weary from battle, Muni Agastya recited a stotra to praise and glorify the Sun God “Surya” as this hymn is known to provide intelligence and strength to the one who chants it three times.

Surya poster
Surya

When Lord Rama was worn out from the battle and getting ready to face off against Ravana and vanquish him, the devas who had gathered in the heavens encouraged him to seek counsel from Sage Agasthya.

An ancient sage named Muni Agastya suggested that Shri Rama sing this hymn in honor of the Sun God. Lord Rama followed the advice of Sage Agastya and killed Ravana in battle. There are 31 verses in the Aditya-Hridyam, also known as the Ādityahṛdayam Hymn, which can be found in the Yuddha Kanda of the Valmiki Ramayana.

If you want both strength and intelligence, then just like Hanuman Chalisa this powerful stotra is said to give it to the devotee by the Sun God. Here’s the Aditya Hrudayam hymn in its English translation.

Aditya Hrudayam Stotram Full Hymn

tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam |
ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupasthitam || 1

daiva taishcha samagamya drashtu mabhya gato ranam |
upagamya bravidramam agastyo bhagavan rishihi || 2

rama rama mahabaho shrinu guhyam sanatanam |
yena sarvanarin vatsa samare vijayishyasi || 3

aditya-hridayam punyam sarva shatru-vinashanam |
jayavaham japen-nityam akshayyam paramam shivam || 4

sarvamangala-mangalyam sarva papa pranashanam |
chintashoka-prashamanam ayurvardhana-muttamam || 5

rashmi mantam samudyantam devasura-namaskritam |
pujayasva vivasvantam bhaskaram bhuvaneshvaram || 6

sarva devatmako hyesha tejasvi rashmi-bhavanah |
esha devasura gananlokan pati gabhastibhih || 7

esha brahma cha vishnush cha shivah skandah prajapatihi |
mahendro dhanadah kalo yamah somo hyapam patihi || 8

pitaro vasavah sadhya hyashvinau maruto manuh |
vayurvahnih praja-prana ritukarta prabhakarah || 9

adityah savita suryah khagah pusha gabhastiman |
suvarnasadrisho bhanur-hiranyareta divakarah || 10

haridashvah sahasrarchih saptasapti-marichiman |
timironmathanah shambhu-stvashta martanda amshuman || 11

hiranyagarbhah shishira stapano bhaskaro ravihi |
agni garbho'diteh putrah shankhah shishira nashanaha || 12

vyomanathastamobhedi rigyajussamaparagaha |
ghanavrishtirapam mitro vindhya-vithiplavangamaha || 13

atapi mandali mrityuh pingalah sarvatapanaha |
kavirvishvo mahatejah raktah sarva bhavodbhavaha || 14

nakshatra grahataranam-adhipo vishva-bhavanah |
tejasamapi tejasvi dvadashatman namo'stu te || 15

namah purvaya giraye pashchimayadraye namah|
jyotirgananam pataye dinaadhipataye namah || 16

Jayaya jaya bhadraya haryashvaya namo namah |
namo namah sahasramsho adityaya namo namah || 17

nama ugraya viraya sarangaya namo namah |
namah padma prabodhaya martandaya namo namah || 18

brahmeshanachyuteshaya suryayadityavarchase |
bhasvate sarva bhakshaya raudraya vapushe namaha || 19

tamoghnaya himaghnaya shatrughnayamitatmane |
kritaghnaghnaya devaya jyotisham pataye namaha || 20

taptacami karabhaya vahnaye vishvakarmane |
namastamo'bhinighnaya ravaye (rucaye) lokasakshine || 21

nashayat yesha vai bhutam tadeva srijati prabhuh|
payatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih || 22

esha supteshu jagarti bhuteshu parinishthitaha |
esha evagnihotram cha phalam chaivagnihotrinam || 23

vedashcha kratavashcaiva kratunam phalam eva cha |
yani krityani lokeshu sarva esha ravih prabhuh || 24

ena-mapatsu krichchreshu kantareshu bhayeshu cha |
kirtayan purushah kashchinnavasidati raghava || 25

pujayasvaina-mekagro devadevam jagatpatim |
etat trigunitam japtva yuddheshu vijayishyasi || 26

asmin kshane mahabaho ravanam tvam vadhishyasi |
evamuktva tada'gastyo jagama cha yathagatam || 27

etachchrutva mahateja nashtashoko'bhavattada |
dharayamasa suprito raghavah prayatatmavan || 28

adityam prekshya japtva tu param harshamavaptavan |
trirachamya shuchirbhutva dhanuradaya viryavan || 29

ravanam prekshya hrishtatma yuddhaya samupagamat |
sarvayatnena mahata vadhe tasya dhrito'bhavat || 30

atha ravi-ravadan-nirikshya ramam
mudita manah paramam prahrishyamanaha |
nishicharapati-sankshayam viditva
suragana-madhyagato vachastvareti || 31

aditya hrudayam mantra

Aditya Hrudayam Stotra In Sanskrit

विनियोग :-

ॐ अस्य आदित्य हृदयस्तोत्रस्य अगस्त्यऋषिः अनुष्टुप्छन्दः,आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष-विघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः ।

आदित्यहृदय स्तोत्र प्रारंभ:

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥1॥
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥2॥

राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्मं सनातनम्‌ । येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥3॥

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ । जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥4॥
सर्वमंगलमागल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्‌ ॥5॥

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ । पुजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥6॥
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावन: । एष देवासुरगणांल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभि: ॥7॥

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव: स्कन्द: प्रजापति: । महेन्द्रो धनद: कालो यम: सोमो ह्यापां पतिः ॥8॥
पितरो वसव: साध्या अश्विनौ मरुतो मनु: । वायुर्वहिन: प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर: ॥9॥

आदित्य: सविता सूर्य: खग: पूषा गभस्तिमान्‌ । सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर: ॥10॥
हरिदश्व: सहस्त्रार्चि: सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌ । तिमिरोन्मथन: शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोंऽशुमान्‌ ॥11॥

हिरण्यगर्भ: शिशिरस्तपनोऽहस्करो रवि: । अग्निगर्भोऽदिते: पुत्रः शंखः शिशिरनाशन: ॥12॥

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजु:सामपारग: । घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवंगमः ॥13॥
आतपी मण्डली मृत्यु: पिगंल: सर्वतापन:। कविर्विश्वो महातेजा: रक्त:सर्वभवोद् भव: ॥14॥

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावन: । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥15॥
नम: पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नम: । ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नम: ॥16॥

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नम: । नमो नम: सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नम: ॥17॥

नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नम: । नम: पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥18॥
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे । भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नम: ॥19॥

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने । कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नम: ॥20॥
तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥21॥

नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभु: । पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभि: ॥22॥
एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित: । एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥23॥

देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतुनां फलमेव च । यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु: ॥24॥

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च । कीर्तयन्‌ पुरुष: कश्चिन्नावसीदति राघव ॥25॥

पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगप्ततिम्‌ । एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥26॥

अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि । एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥27॥

एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तदा ॥ धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान्‌ ॥28॥
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ । त्रिराचम्य शूचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥29॥

रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम्‌ । सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्‌ ॥30॥
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमना: परमं प्रहृष्यमाण: । निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥31॥

Aditya Hrudayam Stotram: Translation/Meaning

1. “Sri Rama, drained from the struggle and facing a well-armed Ravana, stood in the middle of the battlefield lost in thought.”

2. “To Rama, the illustrious sage Agastya, who had come with the gods to watch the clash (war), now said:”

3. “Listen closely, “O Rama,” “O Mighty armed lovely Rama,” to the eternal secret by which, “O my child,” you will vanquish all of your foes on the battlefield and triumph over your opponents.”

4. “You will win the fight if you say the Aditya Hridayam, a prayer considered to be both exceedingly auspicious and useful. By singing this sacred hymn to the Sun God, you will vanquish your adversaries, win the day, and live in bliss forever.”

5. “This ultimate prayer is the best of all the benevolent scriptures since it eliminates all wrongdoing, clears the mind of uncertainty, soothes heartache, pain, and suffering, and extends one’s life. It ensures your family’s financial success in every way.”

6. “Worship the sun god, who is revered by both the residents of heaven (the devas) and the denizens of the underworld (the asuras), and who is crowned with effulgent rays, appearing at the horizon and bringing light.”

7. “Indeed, He personifies every God in existence. He provides light for everyone and keeps everything alive. All life in the universe, including the pantheon of gods and demons, is sustained and energised by his rays.”

8. “He is also the gods Brahma, Vishnu, Shiva, Skanda, Prajapati, Indra the powerful, Kubera, Kala (everlasting time), Yama (the deity of death), Soma (the moon god who nourishes), and Varuna (the god of the sky) (the lord of sea and ocean).”

9. “He is the Pitris (ancestors, manes), the eight Vasus, the Sadhyas, the twin Aswins (physicians of Gods), the Maruts, the Manu, the wind God Vayu, the fire God Agni, the life-giving Prana, the creator of the six seasons, and the source of light.”

10. “He is the Sun God who traverses the skies; he is the offspring of Aditi (the goddess of creation); he is golden in hue; he has an abundance of rays; and he is responsible for creating daylight by shining in every direction. He is the golden force that permeates everything and drives away any and all darkness.”

11. “He drives a chariot pulled by seven horses, emits a magnificent light with limitless rays, banishes night and brings light, brings wealth and eases pain; he is the source of all life. He is All That Is, filling the universe with an infinite supply of light.”

12. “He is the remover of ignorance and the giver of glory; He is Sisirastapana, the destroyer of cold, snow, and fog; He is Ravi, the bearer of the fire and the conch.”

13. “He rules over the heavens and casts out the moon and the stars. An ally of the waters (Varuna) who is responsible for a good deal of precipitation, he is the master of the three vedas (Rig, Yaju, Sama). He swims fast through the Brahma Nadi and heads south of the Vindhya mountains.”

14. “He is very vivid and active, with a round shape and colours of yellow and red. He is the source of all heat, the origin of all labour, and the final arbiter of life and death. He has the power to end everything and is also the source of all knowledge and activity in the cosmos.”

15. “All the stars, planets, and galaxies trace their existence back to him, and he rules over them all. Greetings to Aditya, who has twelve names for as many aspects (representing the twelve months of the year).”

16. “We bow before the lord of the day and night, who begins his day at the eastern highlands and ends it at the western mountains. I bow before the Lord of the stars and the Lord of the day.”

17. Oh! Lord of a thousand rays, Aditi’s offspring, receive my salutations; you are the bringer of success and good fortune; yours are the steeds of many hues.

18. “I bow down to the son of Mrukanda Maharisi, Martandaya, the dreadful and furious one, the powerful hero, the one who goes fast. My sincere greetings to the one whose very presence causes the lotus to bloom (also the awakener of the lotus in the heart).”

19. “In the name of Brahma, Shiva, and Vishnu, I bow down to Surya, the sun god, who is both the source of light and the destroyer of darkness, and who has a fearsome appearance like that of Rudra.”

20. “Greetings to the one whose reach is unfathomable, who drives away night and cold and fog and snow and destroys enemies. Greetings to the destroyer of the ungrateful and the master of all stars, the brightest of the Universe’s many luminaries.”

21. “Hail to the Lord, who burns like molten gold and drives out the night; who is the cosmic witness to the good and bad deeds of all inhabitants of the universe; who is the transcendental fire of absolute knowledge; who drives out the darkness of ignorance. In honour of Vishvakarma, the creative force behind everything that exists,”

22. “God bless the Sun, whose mighty rays bring forth thermal energy. Only he can make things, keep them going, and wipe them out again. A toast to Him whose light vaporises the oceans, re-heats them, and then rains them back down on Earth.”

23. “Praise be to God, who dwells in the centre of all creatures, keeping them alert even when they rest. To be sure, he is the Agnihotra, the altar fire and the reward for the agnihotra’s devotee.”

24. “The four Vedas (Rig, Yajur, Sama, and Atharva), the sacrifices described in them, and the results of those sacrifices all trace their origins back to the Sun God (Ravi). He controls all events and determines the course of the universe.”

25. “Greetings, Rama! Oh Ragava, scion of the Raghu dynasty, if one sings Surya’s praises at times of extreme difficulty, affliction, being lost in the wilderness, and being surrounded with terror, that person will not be overcome with sorrow (or loose heart).”

26. “By saying this hymn (Aditya-Hridayam) three times before a conflict, you will gain the favour of the Lord of the Universe, the God of all Gods, and ensure your success.”

27. “O powerful warrior, you will immediately win the battle against Ravana. Sage Agastya left after bestowing this blessing upon Lord Rama and predicted that He would destroy (the demon) Ravana, and he eventually did so.”

28. “Rama, Lord After hearing this, the mighty warrior Raghava felt an overwhelming sense of joy and was finally able to let go of his sorrow. After the sage Agastya’s advice lifted the gloom from the luminous Lord Rama’s mind, Rama joyfully acted on it. He memorised the Aditya-Hridayam chanting hymn with a clear head and heart.”

29. “After purifying himself with the ritual of Achamanam (drinking water twice) and feeling refreshed, Rama gazed up at the sun in adoration and repeated the hymn Aditya-Hridayam three times, at which point the great hero Raghava bowed in awe.”

30. “Seeing Ravana come to fight, Lord Rama was elated and put up his greatest effort, intent on slaying Ravana. (Ravana)”

31. “The Sun-God Aditya, accompanied by all the Gods in heaven, glanced at Rama with a joyful mind, exclaiming, “Hurry up” — “Be quick” — as he realised that the destruction of Ravana was imminent.”

Benefits Of Reciting Aditya Hridayam Mantra

There are innumerable advantages to reading the Aditya Hrudayam stotra. Here are a few of the many advantages of repeating this mantra:

  • Invoking the power of Lord Surya, the Strota helps you achieve success in all that you undertake.
  • It’s a great way to block out any worries or unease you might be feeling.
  • It gives you the confidence you need to take the next step in your journey.
  • You’ll feel better about yourself after your sins are gone.
  • Success and insight in life are additional benefits of reciting the Aditya hridaya stotra.
  • Skanda Purana says that Surya Bhagavan should be prayed for success and prosperity since he sees all our deeds.

Download The Aditya Hrudayam Mantra PDF

Aditya Hrudayam PDF:

Read More Articles On Hinduism And Spirituality:

What do you think?

Written by Mukund Kapoor

I'm Mukund Kapoor, a reader, thinker, and self-taught writer. Welcome to Mukund Kapoor's blog. I love to write about Spirituality, Success and Self-improvement. I sincerely hope my articles help you find the answers you're looking for, and I wish you a pleasant voyage over the vast expanse of existence. Wishing you all the best.

why bad habits are easy to form

Why Is It So Easy to Form Bad Habits?

andrew tate

Popular Motivational And Controversial Andrew Tate Quotes